شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
صرافی رویال - نرخ لحظه ای سکه
 نرخ لحظه ای سکهنرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
تمام سکه بهار آزادی ۱,۹۵۰,۰۰۰۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ . ۳۰,۰۰۰ + . % ۱/۵۴ +
نیم سکه بهار آزادی۹۰۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ . ۲۰,۰۰۰ + . % ۲/۱۵ +
ربع سکه بهار آزادی۵۹۰,۰۰۰۶۴۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ . ۲۰,۰۰۰ + . % ۳/۲۳ +
سکه یک گرمی۳۴۰,۰۰۰۳۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ . ۲۰,۰۰۰ + . % ۵/۵۶ +
صرافی رویال - نرخ بازارهای جهانی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 Gold (spot)۱,۳۳۲ ۱,۳۲۹ . ۳ + . % ۰/۲۴ +
 Silver (spot)۱۷ ۱۷ . ۰ . % ۰
 Oil (WTI)۶۸ ۶۸ . ۰ . % ۰
صرافی رویال - نرخ برابری های بین المللی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 EUR/USD۱/۲۱۸۱ ۱/۲۱۸۵ . ۰/۰۰۰۴ - . % ۰/۰۳ -
 EUR/AED۴/۰۱۶۳ ۴/۰۱۴۴ . ۰/۰۰۱۹ + . % ۰/۰۵ +
 USD/AED۳/۶۷۳۲ ۳/۶۷۲۸ . ۰/۰۰۰۴ + . % ۰/۰۱ +
 USD/CAD۱/۲۸۸۹ ۱/۲۸۸۶ . ۰/۰۰۰۳ + . % ۰/۰۲ +
 AUD/USD۰/۷۵۶۳ ۰/۷۵۶ . ۰/۰۰۰۳ + . % ۰/۰۴ +
 GBP/USD۱/۳۹۴ ۱/۳۹۴۲ . ۰/۰۰۰۲ - . % ۰/۰۱ -
 GBP/EUR۱/۱۴۴۲ ۱/۱۴۴۴ . ۰/۰۰۰۲ - . % ۰/۰۲ -
 EUR/TRY۴/۹۹۱۸ ۵/۰۰۲ . ۰/۰۱۰۲ - . % ۰/۲ -
 USD/TRY۴/۰۹۵۶ ۴/۱۰۳۵ . ۰/۰۰۷۹ - . % ۰/۱۹ -
 USD/CNY۶/۸۹۹۹ ۶/۹۰۰۵ . ۰/۰۰۰۶ - . % ۰/۰۱ -
صرافی رویال - خدمات / اطلاعات